Εταιρικές Πολιτικές

Πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος

 

Η Εταιρία IT-TELESIS με έδρα τη Μαντώ Μαυρογένους 4, στου Ζωγράφου, δραστηριοποιείται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφοριακού συστήματος SAP.
Στόχος της εταιρίας είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της, η σωστή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών SAP, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η διαχείριση έργων SAP.

Προκειμένου η εταιρία να διασφαλίσει την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την Περιβαλλοντική της διαχείριση, έχει αναπτύξει, έχει ενσωματώσει στις επιχειρησιακές της διεργασίες και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, φροντίζοντας η Πολιτική αυτή:

 • Να είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας, υποστηρίζοντας το στρατηγικό προσανατολισμό της.
 • Παρέχει πλαίσιο για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της IT-TELESIS γνωρίζουν και ενστερνίζονται το περιεχόμενο της Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρία.

Για την επιτυχή εφαρμογή του ΟΣΔ η Διοίκηση δεσμεύεται:

 • για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων με σκοπό την ικανοποίηση των νομοθετικών, κανονιστικών και λοιπών εφαρμοστέων απαιτήσεων,
 • για την προαγωγή της βελτίωσης του επιπέδου της Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρία σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015,
 • να εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μέσω του εντοπισμού και της αντιμετώπισης των απειλών και των ευκαιριών,
 • στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης,
 • να ελέγχει τους συνεργάτες της ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει θέσει η εταιρία,
 • για την πρόληψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,
 • για την μείωση των αποβλήτων που παράγει και την προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης,
 • για την μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων.

Η Διοίκηση της IT-TELESIS μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού της φροντίζει η Ποιότητα και η Περιβαλλοντική Διαχείριση να γίνει φιλοσοφία των ανθρώπων και της λειτουργίας της εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

 

Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής

 

Η «IT TELESIS IKE» με έδρα τη Μαντώ Μαυρογένους 4,στου Ζωγράφου δραστηριοποιείται στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών & υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών αιχμής, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ERPs), επιχειρηματικού σχεδιασμού & χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ανάπτυξη, εμπορία και εγκατάσταση λογισμικών συστημάτων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προώθησης συναφών προϊόντων (marketing) και υπηρεσιών.

Για την «IT TELESIS IKE» η ασφάλεια των πληροφοριών και η παροχή και η διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου:

 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.
  H εφαρμογή των προτύπων ISO/IEC 20000-1:2018 και EN ISO 27001:2013 αντίστοιχα που εφαρμόζει η εταιρεία στοχεύει στα ακόλουθα:
 • Προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων, τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC 20000-1:2018 και EN ISO 27001:2013 αντίστοιχα.

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΣΔΑΠ & ΣΔΥΠ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών & Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες και Πολιτικές των ΣΔΑΠ & ΣΔΥΠ στον τομέα της εργασίας του.
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των προτύπων ISO/IEC 20000-1:2018 και EN ISO 27001:2013 αντίστοιχα.
Με το ISO/IEC 20000-1:2018 επιβεβαιώνεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της «IT TELESIS IKE», αποδεικνύοντας ότι έχει υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών λογισμικού & συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με το EN ISO 27001:2013 η εταιρεία υπογραμμίζει την προσήλωση της σε ζητήματα ασφάλειας υποδομών και πληροφοριών. Τεκμηριώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες, που εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της.

 

Πέτρος Τελέλης, Γενικός Διευθυντής