Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρία ΙΤ-TELESIS με έδρα τη Μαντώ Μαυρογένους 4, στου Ζωγράφου, δραστηριοποιείται στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφοριακού συστήματος SAP. Στόχος της εταιρίας είναι η πλήρης
ικανοποίηση των πελατών της, η σωστή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών SAP, η εκπαίδευση, η
ανάπτυξη και η διαχείριση έργων SAP.

Προκειμένου η εταιρία να διασφαλίσει την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει,
έχει ενσωματώσει στις επιχειρησιακές της διεργασίες και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την Πολιτική της για την
Ποιοτητα, φροντίζοντας η Πολιτική αυτή:

 • Να είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας, υποστηρίζοντας το στρατηγικό προσανατολισμό της.
 • Παρέχει πλαίσιο για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων Ποιότητας
 • Διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
 • Η Διοίκηση και το προσωπικό της IT-TELESIS γνωρίζουν και ενστερνίζονται το περιεχόμενο της Πολιτικής Ποιότητας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρία.
  Για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος η Διοίκηση δεσμεύεται:

 •  Για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων με σκοπό την ικανοποίηση των νομοθετικών , κανονιστκών και λοιπών εφαρμοστέων απαιτήσεων,
 • Για την παραγωγή της βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της συνολικής λειτουργίας της εταιρίας.
 • Να εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μέσω του εντοπισμού και της αντιμετώπισης των απειλών και των ευκαιριών,
 • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Να ελέγχει τους συνεργάτες της ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών κσι η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει θέσει η εταιρία.
  Η Διοίκηση της IT-TELESIS, μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού της
  φροντίζει η Ποιότητα να γίνει φιλοσοφία των ανθρώππων και της λειτουργίας της εταιρίας.

Η Παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του
μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και
ανασκοπείται σε κάθε ανακόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.